Gebruikersvoorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden onderwijs en projecten van GIGANT, markant in cultuur

 

KvK nummer 41038174

 

Artikel 1. Definities

In onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven,

verstaan onder:

1.1. Opdrachtnemer: GIGANT, markant in cultuur, KvK 41038174. Voor het onderwijs zal de bemiddeling verlopen via Cultuurwijzer, een onderdeel van GIGANT.

1.2. Opdrachtgever: iedere rechtspersoon, natuurlijk persoon of vennootschap met wie

Opdrachtnemer een Overeenkomst aangaat.

1.3. Offerte: de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever uitgebrachte offerte met betrekking tot het

verlenen van diensten of de levering van goederen.

1.4. Overeenkomst: iedere Overeenkomst die met betrekking tot de levering van goederen en/of het

verlenen van diensten door Opdrachtnemer tot stand komt tussen Opdrachtnemer en

Opdrachtgever, plus elke wijziging daarvan of aanvulling daarop.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. De algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op (en maken deel uit van)

alle door Opdrachtgever gedane Aanvragen, Opdrachten, Opdrachtbevestigingen en

Overeenkomsten m.b.t. het verlenen van diensten en/of levering van goederen Opdrachtnemer.

2.2. Afwijkingen van de algemene leveringsvoorwaarden en afspraken zijn slechts geldig indien deze

schriftelijk door Opdrachtnemer en Opdrachtgever zijn bevestigd.

2.3. Een Opdrachtgever wordt geacht akkoord te zijn gegaan met het van toepassing zijn van deze

algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

 

Artikel 3. Offerte en Opdracht

3.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn getekende Offertes van Opdrachtnemer

bindend als overeenkomst.

3.2. Alle aanbiedingen worden door Opdrachtnemer naar beste weten en met de grootste zorg

gedaan. Opdrachtnemer staat er evenwel niet voor in dat zich ter zake geen afwijkingen voordoen.

3.3. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan

Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst

op te schorten. De extra kosten die hieruit voortvloeien worden volgens de gebruikelijke tarieven

aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.

 

Artikel 4. Totstandkoming van een Overeenkomst en annulering

4.1. Een Overeenkomst komt eerst tot stand op het moment dat de Opdrachtnemer de Opdracht

daartoe schriftelijk heeft aanvaard.

4.2. Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen op de Overeenkomst zijn bindend, indien deze

schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen en de wettelijke bedenktijd van 14 dagen is verstreken.

4.3. Opdrachtgever kan na deze wettelijke bedenktijd de Opdracht slechts annuleren indien Opdrachtnemer daar schriftelijk mee heeft ingestemd. Opdrachtgever is gehouden om binnen één week na deze annulering alle schade te vergoeden die Opdrachtnemer lijdt tengevolge van de annulering.

 

Artikel 5. Meerwerk

5.1. Indien Opdrachtgever aanvullingen en/of wijzigingen wenst op de te verrichten werkzaamheden

en Opdrachtnemer van oordeel is dat deze werkzaamheden hierdoor worden verzwaard of

uitgebreid, is er sprake van meerwerk.

5.2. Indien Opdrachtnemer van oordeel is dat er sprake is van meerwerk, zal zij Opdrachtgever

daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en Opdrachtgever informeren omtrent de

gevolgen daarvan voor de prijs en voor de termijn waarbinnen de Opdrachtnemer de

werkzaamheden kan verrichten.

5.3. Opdrachtnemer is nimmer gehouden om meerwerk uit te voeren

5.4. Opdrachtnemer is gerechtigd om meerwerk afzonderlijk aan Opdrachtgever in rekening te

brengen.

 

 

 

Artikel 6. Prijzen

6.1. Alle prijzen van de door Opdrachtnemer te verlenen diensten en te leveren goederen zijn

uitgedrukt in Euro.  Opdrachtnemer is een stichting die BTWvrijgesteld is voor kunst en –cultuureducatie aan kinderen en jongeren onder de 21 jaar.

6.2. De prijzen voor de door Opdrachtnemer te leveren goederen en/of te verlenen diensten zijn, tenzij

schriftelijk anders is overeengekomen, inclusief de kosten voor transport, materiaalvervoer,

lesbrieven en overige lesmaterialen. Andere dan genoemde kosten zijn niet in de prijs inbegrepen

en zullen apart aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Deze staan expliciet in de

Aanbieding van Opdrachtnemer vermeld.

 

Artikel 7. Betaling

7.1. Betaling geschiedt op basis van een factuur.

7.2. Facturering geschiedt na afloop van de overeengekomen activiteit.

7.3. Betaling via bank dient plaats te vinden voor de op de factuur vermelde vervaldatum

7.4. Bij gebreke van tijdige betaling worden administratiekosten met een minimum van € 30,- per

aanmaning en indien noodzakelijk incassokosten in rekening gebracht.

 

Artikel 8. Levering

8.1. Levering van de goederen en / of diensten door Opdrachtnemer vinden plaats op een van te

voren schriftelijk vastgelegd adres.

8.2. Indien een overeengekomen activiteit geen doorgang vindt tengevolge van een tekortkoming aan

de zijde van Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer een zelfde of vergelijkbare activiteit aanbieden,

tegen dezelfde voorwaarden en kosten.

8.3. Indien een overeengekomen activiteit geen doorgang vindt tengevolge van overmacht aan de

zijde van Opdrachtnemer, is Opdrachtnemer niet gebonden om reeds gemaakte kosten door

Opdrachtgever te vergoeden.

8.4. Indien een overeengekomen activiteit geen doorgang vindt tengevolge van niet verschijnen of van

een tekortkoming aan de zijde van de Opdrachtgever, worden de reeds gemaakte kosten bij de

Opdrachtgever in rekening gebracht.

8.5. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de Overeenkomst direct en zonder gerechtelijke

tussenkomst te beëindigen indien Opdrachtnemer gerede twijfel heeft of Opdrachtgever aan zijn

verplichtingen kan voldoen.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1. Opdrachtnemer staat in voor de juistheid en volledigheid van de door haar verstrekte informatie

en instructies behorende bij de door Opdrachtnemer geleverde diensten en goederen.

9.2. Opdrachtnemer neemt onder geen beding de wettelijke aansprakelijkheid over van scholen /

organisaties jegens hun leerlingen en ouders/verzorgers jegens hun kinderen.

 

Artikel 10. (Intellectueel) Eigendom van ideeën, stukken, etc.

10.1. Alle door Opdrachtnemer verstrekte ideeën, afbeeldingen, voorbeelden, concepten, lesplannen

en dergelijke worden verstrekt in alle vertrouwelijkheid.

10.2. Werkwijzen, ideeën, modellen, concepten, ontwerpen, lesbrieven, opgestelde adviezen en/of

door Opdrachtnemer uitgebrachte voorstellen alsmede algemene hulpmiddelen, instrumenten,

software en gereedschappen die gebruikt zijn voor de Opdracht zijn en blijven eigendom van

Opdrachtnemer.

10.3.Tenzij anders overeengekomen mag Opdrachtgever de in lid 2 van dit artikel omschreven

bescheiden, opgestelde adviezen en/of uitgebrachte voorstellen niet vermenigvuldigen of

namaken dan wel aan derden ter beschikking stellen. Openbaarmaking kan allen geschieden na

schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.

10.4. Alle rechten die voortvloeien uit intellectueel eigendom alsmede auteursrechten blijven bij

Opdrachtnemer berusten.

 

Artikel 11. Toepasselijk recht

11.1. Op alle transacties waarvoor deze algemene voorwaarden gelden, is het Nederlands recht van

toepassing.

 

GIGANT, markant in cultuur

Nieuwstraat 377, 7311 BR Apeldoorn

Telefoon (055) 5216346

www.gigant.nl

info@gigant.nl